JQuery select控件的相关操作实现代码

原创 2019/6/29 22:48:02

JQuery获取和设置Select选项方法汇总如下,需要的朋友可以参考下
获取select
先看看下面代码:
复制代码 代码如下:

$("#select_id").change(function(){//code...}); //为Select添加事件,当选择其中一项时触发
var checkText=$("#select_id").find("option:selected").text(); //获取Select选择的Text
var checkValue=$("#select_id").val(); //获取Select选择的Value
var checkIndex=$("#select_id ").get(0).selectedIndex; //获取Select选择的索引值
var maxIndex=$("#select_id option:last").attr("index"); //获取Select最大的索引值
$("#select_id ").get(0).selectedIndex=1; //设置Select索引值为1的项选中
$("#select_id ").val(4); //设置Select的Value值为4的项选中
$("#select_id option[text='jQuery']").attr("selected", true); //设置Select的Text值为jQuery的项选中

获取select 选中的 text :

复制代码 代码如下:

$("#ddlRegType").find("option:selected").text();

获取select选中的 value:
复制代码 代码如下:

$("#nowamagic").val();

获取select选中的索引:
复制代码 代码如下:

$("#nowamagic").get(0).selectedIndex;

设置select
jQuery添加/删除Select的Option项:
复制代码 代码如下:

$("#select_id").append("<option value='Value'>Text</option>"); //为Select追加一个Option(下拉项)
$("#select_id").prepend("<option value='0'>请选择</option>"); //为Select插入一个Option(第一个位置)
$("#select_id option:last").remove(); //删除Select中索引值最大Option(最后一个)
$("#select_id option[index='0']").remove(); //删除Select中索引值为0的Option(第一个)
$("#select_id option[value='3']").remove(); //删除Select中Value='3'的Option
$("#select_id option[text='4']").remove(); //删除Select中Text='4'的Option

设置select 选中的索引:
复制代码 代码如下:

//index为索引值
$("#nowamagic").get(0).selectedIndex=index;

设置select 选中的value:
复制代码 代码如下:

$("#nowamagic").attr("value","Normal");
$("#nowamagic").val("Normal");
$("#nowamagic").get(0).value = value;

设置select 选中的text:
复制代码 代码如下:

var count=$("#nowamagicoption").length;
for(var i=0;i<count;i++)
{ if($("#nowamagic").get(0).options[i].text == text)
{
$("#nowamagic").get(0).options[i].selected = true;

break;
}
}

清空 select:
复制代码 代码如下:

$("#nowamagic").empty();

上一篇:基于JQuery的一句话搞定手风琴菜单

下一篇:11个用于提高排版水平的基于jquery的文字效果插件

赞(0)

共有 条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
    扫一扫关注最新编程教程