javascript中排序算法大全

互联网 2021/4/8 12:38:22

javascript当中存在两个API:sort和indexOf来实现排序和搜索,但知其然还要知其所以然,下面来看下javascript如何实现排序和搜索算法。 排序算法 1.冒泡排序 时间复杂度:O(n^2). Array.prototype.bubbleSort = function () {for (let i = 0; i < this.length - 1; i+…

javascript当中存在两个API:sort和indexOf来实现排序和搜索,但知其然还要知其所以然,下面来看下javascript如何实现排序和搜索算法。

排序算法

1.冒泡排序
时间复杂度:O(n^2).

Array.prototype.bubbleSort = function () {
 for (let i = 0; i < this.length - 1; i++) {
  for (let j = 0; j < this.length - 1 - i; j++) {
   if (this[j] > this[j + 1]) {
    const temp = this[j];
    this[j] = this[j + 1];
    this[j + 1] = temp;
   }
  }
 }
};

var arr = [3, 2, 4, 9, 1];
arr.bubbleSort();
console.log(arr);

2.选择排序
时间复杂度:O(n^2).

Array.prototype.selectionSort = function () {
 for (let i = 0; i < this.length - 1; i++) {
  let indexMin = i;
  for (let j = i; j < this.length - 1; j++) {
   if (this[j] < this[indexMin]) {
    indexMin = j;
   }
  }
  const temp = this[i];
  this[i] = this[indexMin];
  this[indexMin] = temp;
 }
};

const arr = [3, 4, 1, 2, 5];
arr.selectionSort();
console.log(arr);

3.插入排序
时间复杂度:O(n^2).

Array.prototype.insertionSort = function () {
 for (let i = 1; i < this.length; i++) {
  let temp = this[i];
  let j = i;
  //进行插入
  while (j > 0) {
   if (this[j - 1] > temp) {
    this[j] = this[j - 1];
   } else {
    break;
   }
   j--;
  }
  this[j] = temp;
 }
};

const arr = [3, 4, 1, 2, 5];
arr.insertionSort();
console.log(arr);

4.归并排序
分的时间复杂度是O(logN)
合的时间复杂度是O(n)
时间复杂度:O(n*logN)

Array.prototype.mergeSort = function () {
 const rec = (arr) => {
  //递归判断条件
  if (arr.length === 1) {
   return arr;
  }
  //先分数组
  const mid = Math.floor(arr.length / 2);
  const left = arr.slice(0, mid);
  const right = arr.slice(mid, arr.length);
  const orderLeft = rec(left);
  const orderRight = rec(right);
  const res = [];
  //再治数组
  while (orderLeft.length || orderRight.length) {
   if (orderLeft.length && orderRight.length) {
    res.push(
     orderLeft[0] < orderRight[0] ? orderLeft.shift() : orderRight.shift(),
    );
   } else if (orderLeft.length) {
    res.push(orderLeft.shift());
   } else if (orderRight.length) {
    res.push(orderRight.shift());
   }
  }
  //数组合并
  return res;
 };
 const res = rec(this);
 res.forEach((n, i) => {
  this[i] = n;
 });
};

var arr = [3, 2, 4, 9, 1];
arr.mergeSort();
console.log(arr);
随时随地学软件编程-关注百度小程序和微信小程序
关于找一找教程网

本站文章仅代表作者观点,不代表本站立场,所有文章非营利性免费分享。
本站提供了软件编程、网站开发技术、服务器运维、人工智能等等IT技术文章,希望广大程序员努力学习,让我们用科技改变世界。
[javascript中排序算法大全]http://www.zyiz.net/tech/detail-153795.html

上一篇:回溯算法一:算法介绍与经典问题分析

下一篇:Java编程入门与应用 P100—例4-8 (使用split()方法对字符串进行分割)

赞(0)

共有 条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
  关注微信小程序
  程序员编程王-随时随地学编程

  扫描二维码或查找【程序员编程王】

  可以随时随地学编程啦!

  技术文章导航 更多>
  扫一扫关注最新编程教程